ΕΒΔΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

ΕΒΔΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρα 6Ε και 6ΣΤ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


(1) Το έντυπο της αίτησης συμπληρώνεται από τον αιτητή ιδιοχείρως και υποβάλλεται στο Επιμελητήριο είτε με συστημένη επιστολή είτε προσωπικώς συνοδευόμενο από όλα τα πιστοποιητικά, τα έγγραφα, τα σχέδια και τα λοιπά στοιχεία, όπως καθορίζονται στο έντυπο, μαζί με τα τέλη εγγραφής.

(2)  Σε περίπτωση που η αίτηση για εγγραφή δεν εγκριθεί από το Επιμελητήριο, το τέλος εγγραφής κατακρατείται από το Επιμελητήριο για τα έξοδα εξέτασης της αίτησης.

(3) Η διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποστέλλονται ή να παραδίδονται οι αιτήσεις είναι:

Κερβέρου 8         
1016 Λευκωσία          
Ταχ. Κιβ. 21826         
1513 Λευκωσία, Κύπρος

 

Β.    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ:

1.      Όνομα: ……………………………………………………………………………………………

2.      Διεύθυνση: ……………………………………………………………………………………………….

3.      Αρ. Εγγραφής Εταιρείας Μελετών στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη ……………………….

4.      Κλάδος/Κλάδοι Μηχανικής Επιστήμης …………………………………………………………………..

5.      Έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται:

(α)     Πιστό αντίγραφο της αίτησης εγγραφής συνεταιρισμού.

(β)     Πιστοποιητικό συστάσεως του συνεταιρισμού ή Εταιρείας.

(γ)     Πιστοποιητικό μετόχων της  Εταιρείας.

(δ)     Πιστοποιητικό Εγγεγραμμένου γραφείου.

(ε)     Πιστοποιητικό Διοικητικών Συμβούλων.

 

Γ.    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ:

Δηλώστε για κάθε μέλος της Εταιρείας Μελετών τα κάτωθι:

Α/Α Ονοματεπώνυμο
(Πρώτο το επίθετο και Κεφαλαία)
Αρ. Μητρώου Επιμελητηρίου Κλάδος
1.
2.
3.
4.
5.

Σε περίπτωση περισσοτέρων των πέντε μελών χρησιμοποιείστε ξεχωριστό χαρτί που να συνάψετε με την αίτηση σας και θα φέρει τη μονογραφή όλων των συνεταίρων.

 

Λογότυπο 
Επιγραφή Γραφείου      
Μελετών

 

Δηλώνω/νουμε ότι οι πληροφορίες που καταγράφονται σ’ αυτό το έντυπο είναι ορθές και ότι η αίτηση έχει συμπληρωθεί από εμέ/ας.  Αντιλαμβάνομαι/μαστε ότι οιαδήποτε εσκεμμένη ανακρίβεια με/μας καθιστά υποκείμενο/νους σε ποινή που προβλέπεται από το Νόμο.

 

Υπογραφές συνεταίρων:

Όνομα:............................... Υπογραφή:.....................................
Όνομα:............................... Υπογραφή:.....................................
Όνομα:............................... Υπογραφή:.....................................
Όνομα:............................... Υπογραφή:.....................................
Όνομα:............................... Υπογραφή:.....................................

Ημερομηνία : ……………………………………….

 

Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ


Η Επιτροπή Εγγραφής Μελών Επιμελητηρίου εισηγείται την Έγκριση/Απόρριψη για παραχώρηση αριθμού Μητρώου Εταιρειών Μελετών.


Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα/κατά πλειοψηφία.

Πρόεδρος Επιτροπής: ……………………………….  Ημερομηνία: ……………………………………….

________________________________________________________________________

Να συμπληρωθεί από το Επιμελητήριο

Ημερομηνία λήψεως ……………………………………           Αύξων αριθμός καταχωρήσεως .…………

Αριθμός Αποδείξεως: ………………………………….

Εξετάστηκε από το Επιμελητήριο την …………         Ημερομηνία: ……………………………………………

Αριθμός Εταιρειών Μελετών: ………………………          Εγκρίνεται/Δεν εγκρίνεται ………………………

(α) Γενικός Γραμματέα Επιμελητηρίου ………………………………………

(β) Πρόεδρος Επιμελητηρίου ………………………………………….