Ίδρυση υποκαταστήματος ή αντιπροσωπείας ή θυγατρικής εταιρείας από εταιρεία άλλου κράτους μέλους

6ΙΓ. Εταιρεία εγγεγραμμένη σε άλλο κράτος μέλος, δύναται με την προσκόμιση του πιστοποιητικού εγγραφής της και της άδειας άσκησης επαγγέλματος στο κράτος μέλος εγγραφής της ή εταιρεία, η οποία ασκεί το επάγγελμα σε κράτος μέλος στο οποίο δεν απαιτείται εγγραφή ή έκδοση ετήσιας άδειας αλλά τεκμηριώνει την άσκηση του επαγγέλματος με την προσκόμιση βεβαίωσης από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή ή άλλων σχετικών προς τούτο στοιχείων, δύναται να ιδρύει στη Δημοκρατία υποκατάστημα, αντιπροσωπεία ή θυγατρική εταιρεία, με τους ίδιους όρους που ισχύουν στο κράτος μέλος προέλευσης:

Νοείται ότι, η καταχώρηση, από τον Έφορο Εταιρειών, οποιασδήποτε απόκτησης ή μεταβίβασης μετοχών ή συμφερόντων σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, που έχει εγγραφεί ως Εταιρεία Μελετών, τελεί υπό την αίρεση ότι η Διοικούσα Επιτροπή ικανοποιείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.