Κατακράτηση καταβληθέντων τελών

6Ζ. Σε περίπτωση που η Διοικούσα Επιτροπή του Επιμελητηρίου διαπιστώσει, ότι η αίτηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις για εγγραφή εταιρείας στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών, το καταβληθέν τέλος εγγραφής κατακρατείται από το Επιμελητήριο ως έξοδα εξέτασης της αίτησης.