Έκδοση Πιστοποιητικού Εγγραφής

6ΣΤ.-(1) Σε περίπτωση που η Διοικούσα Επιτροπή διαπιστώσει ότι η αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις για εγγραφή με βάση τις διατάξεις των πιο πάνω άρθρων εγκρίνει την αίτηση και εκδίδει πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών.

(2) Το πιστοποιητικό εγγραφής δυνάμει του εδαφίου (1) εκδίδεται με βάση τον τύπο που καθορίζεται στο Όγδοο Παράρτημα του παρόντος Νόμου.

(3) Το πιστοποιητικό εγγραφής ισχύει για ένα έτος και ανανεώνεται, νοουμένου ότι υποβάλλεται σχετική αίτηση ανανέωσης με βάση τον τύπο που καθορίζεται στο Έβδομο Παράρτημα, συνοδευόμενη από το σχετικό τέλος ανανέωσης και ότι η Εταιρεία Μελετών συνεχίζει να πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών, όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 6Α και 6Β.

(4) Για την έκδοση αντίγραφου του πιστοποιητικού εγγραφής καταβάλλεται το καθορισμένο στο Έννατο Παράρτημα τέλος.