Εξουσίες Διοικούσας Επιτροπής

14. Η Διοικούσα Επιτροπή είναι το εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο του Επιμελητηρίου για την υλοποίηση της πολιτικής του όπως αυτή διαμορφώνεται από το Επιμελητήριο και ειδικότερα-

(α) Καταρτίζει και προτείνει στο Γενικό Συμβούλιο για έγκριση τα ετήσια προγράμματα του Επιμελητηρίου και τον προϋπολογισμό~

(β) καταρτίζει και υποβάλλει στο Γενικό Συμβούλιο για έγκριση τον οικονομικό απολογισμό και απολογισμό δράσης του Επιμελητηρίου για κάθε χρόνο που πέρασε~

(γ) εκτελεί το πρόγραμμα και προϋπολογισμό και ενημερώνει το Γενικό Συμβούλιο σε κάθε τακτική συνεδρίαση του για τη δραστηριότητα της Διοικούσας Επιτροπής σε σοβαρά θέματα~

(δ) διαχειρίζεται την περιουσία του Επιμελητηρίου~

(ε) αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρμοδιότητας του Επιμελητηρίου που δεν χρειάζονται παραπομπή στο Γενικό Συμβούλιο και για εκείνα που της παραπέμπει το Γενικό Συμβούλιο~

(στ) καθορίζει τα τρέχοντα ζητήματα λειτουργίας του Επιμελητηρίου για τα οποία μεταβιβάζει στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου την αρμοδιότητα για λήψη απόφασης, και μεταβιβάζει οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες της στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου ή σε μέλη της~

(ζ) συντονίζει το έργο οποιωνδήποτε Επιτροπών του Επιμελητηρίου~

(η) εισηγείται στο Γενικό Συμβούλιο για κάθε θέμα~

(θ) εκφράζει τις απόψεις του Επιμελητηρίου δημόσια διά του Προέδρου του Επιμελητηρίου ή άλλου μέλους της ειδικά εξουσιοδοτημένου από αυτή.