Γνωστοποιήσεις

32Β. Το Επιμελητήριο, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, γνωστοποιεί τα πτυχία, τα πιστοποιητικά και τους τίτλους σπουδών που αναγνωρίζονται με βάση το άρθρο 7, για σκοπούς εγγραφής σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης.