Έλεγχος διαχείρισης

31.-(1) Το Επιμελητήριο τηρεί κατάλληλα βιβλία και λογαριασμούς για τις δραστηριότητες του.

(2) Οι λογαριασμοί του Επιμελητηρίου ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(3) Το Γενικό Συμβούλιο υποβάλλει στον Υπουργό απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης με αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σ’ αυτή προς έγκριση.