Κανονισμοί

32.-(1) Το Επιμελητήριο εκδίδει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, Κανονισμούς, για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου και τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρειάζεται ή επιδέχεται καθορισμό.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), Κανονισμοί μπορούν-

(α) Να καθορίζουν τη διαδικασία για την υποβολή αίτησης εγγραφής ή παροχής άδειας και τον τύπο των αιτήσεων και της άδειας·

(β) να καθορίζουν τέλη εγγραφής, τέλη υποβολής καταγγελίας εναντίον μέλους του Επιμελητηρίου και να προνοούν για ετήσια συνδρομή και άλλα δικαιώματα και επιβαρύνσεις·

(γ) να ρυθμίζουν την αμοιβή για επαγγελματικές συμβουλές, υπηρεσίες και εργασίες που παρέχουν ή εκτελούν τα μέλη του Επιμελητηρίου·

(δ) να ρυθμίζουν την επαγγελματική δεοντολογία των μελών του Επιμελητηρίου και να καθορίζουν την έννοια της επονείδιστης, δόλιας ή ασυμβίβαστης προς το επάγγελμα διαγωγής·

(ε) να προνοούν για την ίδρυση και διαχείριση ταμείων συντάξεων, ταμείων προνοίας, ταμείων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και οποιοδήποτε άλλο ταμείο για τα μέλη του Επιμελητηρίου και τους εξαρτωμένους τους·

(στ) να καθορίζουν τη διενέργεια εξετάσεων επιβαλλόμενων ή επιτρεπόμενων από τον παρόντα Νόμο και την εφαρμογή οποιουδήποτε σχεδίου που αφορά την άσκηση του επαγγέλματος σε οποιοδήποτε κλάδο της μηχανικής επιστήμης·

(ζ) να προνοούν για τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Γενικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 10·

(η) να ρυθμίζουν κάθε θέμα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματος σε οποιοδήποτε κλάδο της μηχανικής επιστήμης·

(θ) να ρυθμίζουν οποιαδήποτε από τα πιο πάνω θέματα, που αφορούν τους εξ’ Επαγγέλματος Τεχνικούς και τους Τεχνικούς Οικοδομών, περιλαμβανομένης της άσκησης πειθαρχικής εξουσίας και της θέσπισης κανόνων δεοντολογίας·

(i) να καθορίζουν κριτήρια για την αναγνώριση του πτυχίου, διπλώματος ή άλλου προσόντος που αναφέρεται στο άρθρο 7.