Προϋπολογισμός

30.-(1) Το Γενικό Συμβούλιο καταρτίζει πριν την έναρξη κάθε οικονομικού έτους τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου, που θα καλύπτει το οικονομικό πρόγραμμα του Επιμελητηρίου και αποστέλλει τούτον στον Υπουργό για έγκριση.

(2) Το οικονομικό έτος του Επιμελητηρίου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.