Ταμείο

29.-(1) Το Επιμελητήριο έχει χωριστό Ταμείο στο οποίο κατατίθενται-

(α) Όλες οι συνδρομές και τα άλλα δικαιώματα και επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από τα μέλη του~

(β) το προϊόν κάθε δανείου που συνάπτει το Επιμελητήριο~

(γ) δωρεές και επιχορηγήσεις προς το Επιμελητήριο~

(δ) πρόσοδοι από τη διαχείριση της περιουσίας του~

(ε) κάθε άλλο ποσό το οποίο διατίθεται υπέρ του Επιμελητηρίου ή εισπράττεται από αυτό.

(2) Από το Ταμείο του Επιμελητηρίου καταβάλλονται-

(α) Οι μισθοί των μελών του προσωπικού~

(β) το τοκοχρεωλύσιο οποιουδήποτε δανείου που συνήψε το Επιμελητήριο~

(γ) κάθε άλλο ποσό που νόμιμα οφείλει το Επιμελητήριο.