Συνδρομές και δικαιώματα

28. Το Επιμελητήριο έχει εξουσία να επιβάλλει και εισπράττει από τα μέλη του Επιμελητηρίου συνδρομές κι άλλα δικαιώματα και επιβαρύνσεις, το ύψος των οποίων θα καθορίζεται από το Γενικό Συμβούλιο.