Μητρώο Γραφείων Μελετών

6Α.-(1) Το Επιμελητήριο θέλει καταρτίσει και ακολούθως τηρεί, κατά τον καθορισμένο τρόπο και προϋποθέσεις, ξεχωριστό Μητρώο καλούμενο Μητρώο Γραφείων Μελετών, στο οποίο δύνανται να εγγράφονται γραφεία εκπόνησης μελετών και επίβλεψης έργων ενός ή περισσοτέρων κλάδων της μηχανικής επιστήμης, των οποίων ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες επιθυμούν να λειτουργούν ή να φέρονται με επαγγελματική επωνυμία διαφορετική από τα ονόματα των ιδιοκτητών τους.

(2) Η εγγραφή στο Μητρώο Γραφείων Μελετών γίνεται κατόπιν γραπτής αίτησης στο Επιμελητήριο και καταβολής των καθορισμένων τελών εγγραφής.