Προϋποθέσεις και προσόντα για εγγραφή στο Μητρώο Οπτικών και Τεχνικών Οπτικών

7.-(1) Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Οπτικών αν ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι-

(α) Είναι Πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή υπήκοος κράτους μέλους ή κατά την υποβολή της αίτησης του είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο,

(β) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του,

(γ) είναι κάτοχος πιστοποιητικού καλού χαρακτήρα με το οποίο πιστοποιείται ότι δεν έχει καταδικασθεί κατά τα τελευταία τρία χρόνια για αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα,

(δ) είναι κάτοχος τίτλου στην οπτομετρία που-

(i) είναι αναγνωρισμένος στο κράτος μέλος απόκτησής του, στο οποίο είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο το επάγγελμα του οπτικού και στο οποίο έχει το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος, ή

(ii) είναι αναγνωρισμένος από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών, στην περίπτωση που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα ή σε κράτος μέλος στο οποίο δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο το επάγγελμα του οπτικού,

(ε) έχει ενός τουλάχιστο χρόνου πρακτική πείρα την οποία απέκτησε μετά την απόκτηση των προσόντων τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του παρόντος εδαφίου:

Νοείται περαιτέρω ότι διατάξεις των παραγράφων (δ) και (ε) του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται για πρόσωπα που ικανοποιούν το Συμβούλιο ότι πριν από την 31η Δεκεμβρίου 1996 είχαν εγγραφεί ή είχαν εξασφαλίσει θέση ή φοιτούσαν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για σπουδές που οδήγησαν στην απόκτηση τίτλου, πτυχίου ή διπλώματος διετούς τουλάχιστον φοίτησης στην οπτική ή τεχνική οπτική, με δεδομένο ότι πριν από την 31η  Δεκεμβρίου 1996 έχουν αποφοιτήσει από τουλάχιστον εξατάξια αναγνωρισμένη σχολή μέσης εκπαίδευσης.

(2) Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Τεχνικών Οπτικών, αν ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι-

(α) Κατέχει τα προσόντα τα οποία αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου,

(β) είναι κάτοχος τίτλου στην τεχνική οπτική που-

(i) είναι αναγνωρισμένος στο κράτος μέλος απόκτησής του, στο οποίο είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο το επάγγελμα του τεχνικού οπτικού και στο οποίο έχει το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος, ή

(ii) είναι αναγνωρισμένος από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών, στην περίπτωση που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα ή σε κράτος μέλος στο οποίο δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο το επάγγελμα του τεχνικού οπτικού,

(γ) έχει ενός τουλάχιστο χρόνου πρακτική πείρα την οποία απέκτησε σε κατάστημα οπτικών ειδών μετά την απόκτηση των προσόντων τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο (β) του παρόντος εδαφίου.