Προϋποθέσεις και προσόντα για εγγραφή στο Μητρώο Οπτικών και Τεχνικών Οπτικών

7.-(1) Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Οπτικών αν ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι-

(α) Είναι Πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή κατά την υποβολή της αίτησης του είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο,

(β) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του,

(γ) είναι κάτοχος πιστοποιητικού καλού χαρακτήρα με το οποίο πιστοποιείται ότι δεν έχει καταδικασθεί κατά τα τελευταία τρία χρόνια για αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα,

(δ) είναι κάτοχος τίτλου, πτυχίου ή διπλώματος τριετούς τουλάχιστο φοίτησης το οποίο χορηγείται από Πανεπιστήμιο ή άλλο Ίδρυμα όπως καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατόπιν συμβουλευτικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου,

(ε) έχει ενός τουλάχιστο χρόνου πρακτική πείρα την οποία απέκτησε μετά την απόκτηση των προσόντων τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του παρόντος εδαφίου:

Νοείται περαιτέρω ότι οι διατάξεις των παραγράφων (δ) και (ε) του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται για πρόσωπα που ικανοποιούν το Συμβούλιο ότι πριν ή κατά την 6η Μαρτίου 1992 είχαν εγγραφεί ή είχαν εξασφαλίσει θέση ή φοιτούσαν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που οδήγησαν στην απόκτηση τίτλου, πτυχίου ή διπλώματος διετούς τουλάχιστο φοίτησης.

(2) Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Τεχνικών Οπτικών, αν ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι-

(α) Κατέχει τα προσόντα τα οποία αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου,

(β) είναι κάτοχος πτυχίου, πιστοποιητικού ή διπλώματος το οποίο χορηγήθηκε, κατόπιν συνεχούς διετούς τουλάχιστο φοίτησης, από Σχολή ή άλλο Ίδρυμα ή Αρχή, όπως καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας κατόπιν συμβουλευτικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου,

(γ) έχει ενός τουλάχιστο χρόνου πρακτική πείρα την οποία απέκτησε σε κατάστημα οπτικών ειδών μετά την απόκτηση των προσόντων τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο (β) του παρόντος εδαφίου.