Υπηρεσία του Οργανισμού

11.-(1) Ο Οργανισμός έχει δικό του Γραφείο και επαρκή υπηρεσία για την προώθηση των σκοπών του.

(2) Οι υπάλληλοι του Οργανισμού διορίζονται από το Συμβούλιο και υπόκεινται, όπως και ο Εκτελεστικός Γραμματέας, στο διοικητικό και πειθαρχικό έλεγχο του Συμβουλίου.

(3) Η διάρθρωση της υπηρεσίας του Οργανισμού, οι όροι υπηρεσίας του Εκτελεστικού Γραμματέα και του λοιπού προσωπικού, τα ωφελήματα αφυπηρετήσεως τους, ο πειθαρχικός κώδικας και η άσκηση πειθαρχικής εξουσίας καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 33.