Διάρθρωση και θέσεις

11. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η οργανική  διάρθρωση των υπηρεσιών του Οργανισμού καθορίζεται και αναθεωρείται, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Οργανισμού.

(2) Τα γενικά καθήκοντα και οι ευθύνες κάθε θέσης, καθώς και τα προσόντα που απαιτούνται για διορισμό  ή προαγωγή σ΄ αυτήν, καθορίζονται με σχέδια υπηρεσίας, που καταρτίζονται από το  Συμβούλιο και περιέχονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται  δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3) Σχέδιο υπηρεσίας μπορεί να προνοεί, ως προϋπόθεση διορισμού ή προαγωγής, και επιτυχία σε γραπτή ή προφορική εξέταση ή και στις δύο.