Αρμοδιότητες του Συμβουλίου

7. Εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες περιλαμβάνεται ειδική πρόνοια στον παρόντα Νόμο ή σε οποιοδήποτε άλλο νόμο, αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα εκτίθεται στο παρόν άρθρο και τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, το Συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα να προβαίνει στις πράξεις και ενέργειες τις οποίες θεωρεί αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών του Οργανισμού. Ειδικότερα το Συμβούλιο-

(α) Μελετά, καταρτίζει και εισηγείται στο Υπουργικό Συμβούλιο ενιαία πολιτική ή εξειδικευμένα σχέδια για θέματα νεολαίας

(β) αναλαμβάνει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, την υλοποίηση προγραμμάτων για θέματα νεολαίας

(γ) ενημερώνεται για τα θέματα νεολαίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Υπουργείων και εκθέτει στην Κυβέρνηση τις απόψεις του στα θέματα αυτά

(δ) συμμετέχει σε συναντήσεις διεθνών οργανισμών νεολαίας και έχει διμερείς επαφές με αντίστοιχους φορείς νεολαίας άλλων χωρών προς ενημέρωσή του για τις διεθνείς εξελίξεις στα θέματα νεολαίας·

(ε) συνομολογεί πρωτόκολλα/προγράμματα συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς νεολαίας άλλων χωρών προς επίτευξη των σκοπών του που αναφέρονται στο άρθρο 6 του βασικού νόμου·

(στ) εισηγείται, σε συνεννόηση με άλλους κρατικούς φορείς, τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών για τις ανάγκες της νεολαίας, καθώς και μέτρα για την ικανοποίηση τους:

Νοείται ότι το Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διεξάγει έρευνες και να αγοράζει υπηρεσίες για το σκοπό αυτό

(ζ) διαβιβάζει προς την Κυβέρνηση τις ομόφωνες αποφάσεις της Πολιτικής Επιτροπής, ενώ, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ομοφωνία, διαβιβάζει τις απόψεις των μελών της Επιτροπής

(η) παρέχει πάνω σε μόνιμη και συνεχή ετήσια ή/και έκτακτη βάση κάθε δυνατή πρακτική, οικονομική, οργανωτική ή άλλη βοήθεια την οποία δυνατό να ζητήσουν τα Συμβουλευτικά Σώματα, ή/και οι οργανώσεις που συμμετέχουν σε αυτά ή/και άλλες οργανώσεις νεολαίας:

Νοείται ότι η οικονομική βοήθεια παρέχεται σύμφωνα με κριτήρια που εγκρίνονται από το ίδιο το Συμβούλιο

(θ) τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, αναλαμβάνει τη διοργάνωση διάφορων εκδηλώσεων και αναπτύσσει άλλες δραστηριότητες για την επίτευξη των σκοπών του Οργανισμού

(ι) επιλαμβάνεται προβλημάτων που αναφύονται κατά τη λειτουργία των Συμβουλευτικών Σωμάτων˙

(iα)  τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 11Β, διορίζει, επικυρώνει το διορισμό, προάγει, μεταθέτει, απολύει και επιλαμβάνεται της αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του Οργανισμού, σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου˙

(iβ)  ασκεί πειθαρχικό έλεγχο στους υπαλλήλους του Οργανισμού και επιβάλλει σ΄ αυτούς πειθαρχικές ποινές, περιλαμβανομένης της απόλυσης και της αναγκαστικής αφυπηρέτησης, σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.