Εκλογή των Επαρχιακών Επιτροπών και των αξιωματούχων τους

8.-(1) Με βάση τον τόπο καταγωγής των προσφύγων εκλέγονται οι ακόλουθες Επαρχιακές Επιτροπές:

(α) Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας-Κερύνειας.

(β) Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού.

(γ) Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας.

(δ) Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου.

(ε) Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου.

Νοείται ότι οι εκτοπισμένοι κάτοικοι των ημικατεχόμενων και των κατεχόμενων επαρχιών εκπροσωπούνται σε κάθε Επαρχιακή Επιτροπή κατ’ αναλογία, με βάση τον αριθμό των προσφύγων που διαμένουν στην οικεία επαρχία, όπως καθορίζεται στο Δεύτερο Πίνακα:

Νοείται περαιτέρω ότι οι εκτοπισθέντες κάτοικοι των κατεχόμενων χωριών “Άρσος” και “Τρεμετουσιά” της επαρχίας Λάρνακας, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους, εκπροσωπούνται με ένα μέλος στην Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας.

(2) Ο αριθμός των μελών των Επαρχιακών Επιτροπών είναι αυτός που καθορίζεται στο Δεύτερο Πίνακα. Οι Επαρχιακές Επιτροπές συνέρχονται σε τακτική συνεδρία κάθε τέσσερις μήνες.

(3) Έκτακτη συνεδρία Επαρχιακής Επιτροπής συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Γραμματείας της Επαρχιακής Επιτροπής ή όταν το ζητήσει το ένα πέμπτο των μελών.

(4)(α) Τα Μέλη κάθε Επαρχιακής Επιτροπής εκλέγουν με το σύστημα της απλής αναλογικής ενδεκαμελή Γραμματεία.

(β) Στις περιπτώσεις όπου τα μέλη Επαρχιακής Επιτροπής είναι λιγότερα των έντεκα τότε τα μέλη αποτελούν την οικεία Γραμματεία.

(γ) Τα μέλη της Γραμματείας εκλέγουν μεταξύ τους με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Οικονομικό Διαχειριστή.

(5) Για την εκλογή των αξιωματούχων της Γραμματείας των Επαρχιακών Επιτροπών εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξες του άρθρου 7.

(6) Η Γραμματεία συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε τακτική συνεδρία μία φορά το μήνα. Έκτακτη συνεδρία της Γραμματείας συγκαλείται από τον Πρόεδρο της ή όταν το ζητήσουν τρία μέλη της.