Μέλη Τοπικών Επιτροπών και εκλογή των αξιωματούχων τους

7.-(1) Ο αριθμός των μελών των Τοπικών Επιτροπών είναι αυτός που καθορίζεται στον Πρώτο Πίνακα.

(2) Το γηραιότερο από τα μέλη κάθε Τοπικής Επιτροπής συγκαλεί ως Προεδρεύων συνεδρίαση μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την εκλογή της.

(3) Κατά τη συνεδρίαση αυτή τα μέλη εκλέγουν μεταξύ τους με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Οικονομικό Διαχειριστή.

(4) Αξιωματούχοι των Τοπικών Επιτροπών εκλέγονται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει τον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό του μισού των παρόντων. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή αξιωματούχου κατά τις δύο πρώτες ψηφοφορίες, ακολουθεί τρίτη ψηφοφορία, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους.

(5) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ο Γραμματέας.

(6) Η Τοπική Επιτροπή συνέρχεται μία φορά κάθε δύο μήνες.

(7) Η Γραμματεία συγκαλείται από τον Πρόεδρο της σε τακτική συνεδρία μία φορά το μήνα. Έκτακτη συνεδρία συγκαλείται από τον Πρόεδρο της ή όταν το ζητήσουν τρία μέλη της.