Λήψη αποφάσεων

14.-(1) Όλες οι αποφάσεις των οργάνων της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων.

(2) Τα όργανα έχουν απαρτία, όταν παρίσταται το ένα δεύτερο των μελών τους.