Αρμοδιότητες Κεντρικού Συμβουλίου

13.-(1) Το Κεντρικό Συμβούλιο εφορεύει τις δραστηριότητες της Ένωσης και έχει πλήρη εξουσία για τη διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα Νόμο και στους Κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με αυτόν.

(2) Το Κεντρικό Συμβούλιο ειδικότερα-

(α) Εκπροσωπεί μέσω του Προέδρου του την Ένωση ενώπιον αρχών.

(β) Προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και παραστάσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό για την άρση της έκρυθμης κατάστασης και των συνεπειών της.

(γ) Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, ώστε να διατηρείται η μνήμη των κατεχόμενων εδαφών και να ανυψώνεται το αγωνιστικό φρόνημα του λαού.

(δ) Βρίσκεται σε τακτική επαφή με την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, με διεθνείς οργανισμούς και με άτομα για ενημέρωση σχετικά με το εθνικό πρόβλημα και για προώθηση των κατάλληλων ενεργειών.

(ε) Συνεργάζεται με τις άλλες προσφυγικές οργανώσεις και σωματεία για την προάσπιση των συμφερόντων των εκτοπισμένων.

(στ) Εισηγείται τη λήψη των αναγκαίων πρακτικών και νομοθετικών μέτρων για την επίτευξη των σκοπών της Ένωσης.

(ζ) Μέσω του Οικονομικού Διαχειριστή μεριμνά για την τήρηση λογαριασμών και την κατάρτιση ισολογισμού, προϋπολογισμού και απολογισμού, τους οποίους υποβάλλει μέσω του Υπουργού για έλεγχο και έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο προϋπολογισμός της Ένωσης πρέπει να υποβάλλεται για έγκριση πριν από την εκπνοή του χρόνου που προηγείται του χρόνου στον οποίο αναφέρεται. Το οικονομικό έτος αρχίζει την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου. Αντίγραφο του προϋπολογισμού που εγκρίνεται αποστέλλεται στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(η) Συνάπτει δάνεια για τη χρηματοδότηση των σκοπών της Ένωσης.

(θ) Διορίζει το προσωπικό της Ένωσης και ασκεί πειθαρχικό έλεγχο σ’ αυτό.

(ι) Εκδίδει με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής τους αναγκαίους για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου Κανονισμούς.

(ια) Λαμβάνει γενικά όλα τα αναγκαία μέτρα για την υλοποίηση των σκοπών της Ένωσης και την προάσπιση των συμφερόντων των εκτοπισμένων, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με αυτόν.