Χρηματοδότηση της Ένωσης

19.-(1) Η Ένωση μπορεί να δέχεται δωρεές.

(2) Η Ένωση μεριμνά για τον καταρτισμό ετήσιων προϋπολογισμών και λογαριασμών, οι οποίοι ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και κατ’ αναλογίαν προς τους προϋπολογισμούς και λογαριασμούς των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων.