Έκδοση Κανονισμών

20.-(1) Το Κεντρικό Συμβούλιο καταρτίζει και υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και καθορίζει καθετί που, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, πρέπει ή μπορεί να καθοριστεί.

(2) Οι πιο πάνω Κανονισμοί κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 των περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου Νόμων του 1989 και 1990.