Όργανα της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων

6.-(1) Τα όργανα της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων είναι τα ακόλουθα:

(α) Το Κεντρικό Συμβούλιο.

(β) Οι Επαρχιακές Επιτροπές.

(γ) Οι Τοπικές Επιτροπές, που εκλέγονται ανά μία Επιτροπή σε κάθε Δήμο και σε κάθε Κοινότητα και ξεχωριστά στους Κυβερνητικούς Οικισμούς στέγασης προσφύγων, που αναφέρονται στο Παράρτημα, ανεξάρτητα αν αυτοί εμπίπτουν στα όρια οποιουδήποτε Δήμου ή οποιασδήποτε Κοινότητας.

(2) Το Κεντρικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα μέλη των επαρχιακών επιτροπών.

(3) Τα μέλη των Τοπικών και Επαρχιακών Επιτροπών εκλέγονται από τα μέλη της Ένωσης με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία με το σύστημα της απλής αναλογικής.

(4) Οι διατάξεις των περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων του 1979 έως 2001 Νόμων πλην των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 18, του εδαφίου (5) του άρθρου 19 και του εδαφίου (3) του άρθρου 27 αυτού, συμπεριλαμβανομένων όμως των διατάξεων που αφορούν την ανάρτηση των γνωστοποιήσεων σε περίοπτα μέρη των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων, και οι διατάξεις των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτούς, που αφορούν γενικά την ψηφοφορία και ειδικά τις διευθετήσεις πριν την ψηφοφορία, τη διαδικασία κατά την ψηφοφορία, την περάτωση της ψηφοφορίας και τη διαλογή των ψήφων, καθώς και οποιαδήποτε άλλα θέματα για τα οποία δε γίνεται ρητή πρόνοια στον παρόντα Νόμο, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και στις εκλογές των Οργάνων της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων.

(5) Το ίδιο πρόσωπο μπορεί να είναι ταυτόχρονα μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου ή και Επαρχιακής ή και Τοπικής Επιτροπής.

(6) Τα Μέλη των Τοπικών Επιτροπών εκλέγονται από ειδικό εκλογικό κατάλογο, μεταξύ των προσφύγων/εκλογέων, που καταρτίζεται με βάση τον τόπο διαμονής τους, ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής τους.