Σκοποί και αρμοδιότητες της Ένωσης

4. Πρωταρχικοί σκοποί της Ένωσης, η οποία έχει και τις συναφείς εξουσίες και υποχρεώσεις, είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η απελευθέρωση των κατεχόμενων κυπριακών εδαφών και η διασφάλιση του δικαιώματος επιστροφής όλων των προσφύγων στις πατρογονικές τους εστίες υπό συνθήκες ασφαλείας και με την πλήρη και έμπρακτη εφαρμογή των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών.

(β) Η προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων όλων των προσφύγων και των εγκλωβισμένων.

(γ) Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η διενέργεια πράξεων για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών.

(δ) Η υποβολή εισηγήσεων για τη λήψη νομοθετικών ή άλλων μέτρων για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών.

(ε) Ο αγώνας για διατήρηση υψηλού αγωνιστικού φρονήματος των εκτοπισμένων μέχρι την επίτευξη λύσης του κυπριακού προβλήματος.

(στ) Η διαφώτιση και η προσπάθεια για τερματισμό της τουρκικής κατοχής και των συνεπειών της.

(ζ) Η συνεργασία με τις δημόσιες αρχές, καθώς και με τις προσφυγικές και άλλες οργανώσεις και φορείς, για την επίτευξη των σκοπών της.

(η) Η προώθηση γενικά όλων των εκάστοτε ενδεδειγμένων ενεργειών για την προάσπιση των συμφερόντων των προσφύγων.