Συνεδρίες Κεντρικού Συμβουλίου

12.-(1) Το Κεντρικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Γραμματείας σε τακτική συνεδρία κάθε έξι μήνες. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του.

(2) Έκτακτη συνεδρία του Κεντρικού Συμβουλίου συγκαλείται, όταν ζητηθεί από το ένα πέμπτο των μελών ή από την Εκτελεστική Γραμματεία.

(3) Η πρόσκληση για τακτική συνεδρία είναι γραπτή και απευθύνεται προς όλα τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρία ημερομηνία.

(4) Στις συνεδρίες του Κεντρικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος.

(5) Τηρουμένων των πιο πάνω διατάξεων και των προνοιών των Κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, το Κεντρικό Συμβούλιο αποφασίζει ελεύθερο για τη διαδικασία και τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών του.