Συνεδρίες Εκτελεστικής Γραμματείας

11.-(1) Οι τακτικές συνεδρίες της Εκτελεστικής Γραμματείας πραγματοποιούνται μία φορά το μήνα κατόπιν γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της.

(2) Έκτακτη συνεδρία της Εκτελεστικής Γραμματείας συγκαλείται από τον Πρόεδρο της ή όταν το ζητήσουν τρία μέλη της.