Τήρηση πρακτικών

21. Σε όλες τις συνεδρίες των οργάνων της Ένωσης ο Γραμματέας φροντίζει για την τήρηση πρακτικών τα οποία υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του οργάνου.