Μέλη της Ένωσης

5. Μέλη της Ένωσης δύνανται να είναι όλα τα πρόσωπα τα οποία είναι κάτοχοι προσφυγικής ταυτότητας και έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.