Κεντρικό Συμβούλιο και εκλογή της Εκτελεστικής Γραμματείας και των αξιωματούχων της

10.-(1) Το Κεντρικό Συμβούλιο συνέρχεται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη σύσταση του και εκλέγει με το σύστημα της απλής αναλογικής μεταξύ των μελών του δεκαεπταμελή Εκτελεστική Γραμματεία, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, τον Οικονομικό Διαχειριστή και δεκατρία Μέλη.

(2) Για την εκλογή των αξιωματούχων της Εκτελεστικής Γραμματείας εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 7.