Μη εκλογιμότητα και ασυμβίβαστο

16Β.—(1) Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να εκλεγεί Μέλος των Επιτροπών της Ένωσης το οποίο—

(α) Είναι διανοητικά ανίκανο.

(β) Είναι μη αποκατασταθείς πτωχεύσας.

(γ) Έχει καταδικασθεί εντός των τελευταίων πέντε χρόνων πριν την ανακήρυξη των υποψηφίων για ποινικό αδίκημα ατιμωτικό ή αδίκημα που ενέχει ηθική αισχρότητα.

(2)(α) Υπουργός ή Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Δήμαρχος ή Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Κοινοτάρχης ή Μέλος Κοινοτικού Συμβουλίου, ή

(β) πρόσωπο που—

(i) είναι Δικαστής δικαστηρίου της Δημοκρατίας, έμμισθος δημόσιος υπάλληλος, εκπαιδευτικός ή δημοτικός υπάλληλος ή υπάλληλος οργανισμού δημοσίου δικαίου ή μέλος της αστυνομίας ή των ενόπλων δυνάμεων,

(ii) κατέχει ιερατικό αξίωμα,

(iii) έχει οποιαδήποτε συμβατική σύνδεση με την Ένωση για την εκτέλεση εργασιών ή την παροχή υπηρεσιών με αμοιβή,

δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα για εκλογή ως Μέλος των Οργάνων της Ένωσης αλλά δε δύναται να αναλάβει το αξίωμα αυτό εκτός αν, πριν την ανάληψη των καθηκόντων του, παραιτηθεί από το αξίωμα ή τη θέση του ή απαλλαγεί από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή οφειλές, ανάλογα με την περίπτωση.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά τη διάρκεια της θητείας των Οργάνων της Ένωσης, ήθελεν υπάρξει οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα κωλύματα εκλογιμότητας ή ασυμβιβάστου, το πρόσωπο που επηρεάζεται παύει αυτόματα από του να διατελεί Μέλος και η θέση του κενούται.

(4)(α) Η θέση που κενούται πληρούται από τον πρώτο επιλαχόντα του Συνδυασμού στον οποίο ανήκει η θέση που κενώθηκε.

(β) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επιλαχών τότε η θέση πληρούται με αναπληρωματική εκλογή, οπότε, σε τέτοια περίπτωση, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου:

Νοείται ότι δε διενεργείται αναπληρωματική εκλογή σε περίπτωση που διασφαλίζεται η απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων των οργάνων της Ένωσης.