Έγγραφα κτλ. παραμένουν ως αποδεικτικά στοιχεία

7. Όλα τα έγγραφα, αρχεία και παραδοχές που θα αποτελούσαν αποδεικτικά στοιχεία σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα υπέρ ή εναντίον της εξαγορασθείσας Τράπεζας - αν δεν εθεσπίζετο ο παρών Νόμος - κατά και μετά το χρόνο μεταβίβασης θα γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία υπέρ ή εναντίον της αποκτώσας Τράπεζας, όπως και προηγουμένως.