Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Μεταβίβασης Τραπεζικών Εργασιών και Εξασφαλίσεων Νόμος του 1997.

Ερμηνεία

2.-(1) Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“αποκτώσα Τράπεζα” σημαίνει οποιαδήποτε Τράπεζα που εξαγοράζει και/ή άλλως πως αποκτά τις εργασίες άλλης Τράπεζας∙

“εξαγορασθείσα Τράπεζα” σημαίνει Τράπεζα που διεξήγαγε καθ’ οιονδήποτε χρόνο τραπεζικές εργασίες στην Κύπρο τις οποίες πώλησε και/ή εκχώρησε, με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης λειτουργίας και σε διαδοχή και υποκατάσταση της, σε άλλη Τράπεζα∙

“εξασφαλίσεις” σημαίνει υποθήκες πάσης φύσεως, επιβαρύνσεις, ομόλογα, συναλλαγματικές, υποσχετικά έγγραφα, εγγυήσεις, επισχέσεις, ενεχυριάσεις, εκχωρήσεις ή άλλα δικαιώματα ή οποιασδήποτε μορφής εξασφαλίσεις για την αποπληρωμή χρεών οποιουδήποτε είδους, είτε παρόντων είτε μελλοντικών ή για την εκπλήρωση οποιωνδήποτε υποχρεώσεων ή ευθυνών οποιουδήποτε είδους, είτε συγκεκριμένων είτε ενδεχομένων∙

“έφορος” σημαίνει τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη της Κυπριακής Δημοκρατίας για τους σκοπούς του περί Εταιρειών Νόμου∙

“μεταβιβαζόμενες εργασίες και επιχείρηση της εξαγορασθείσας Τράπεζας“ σημαίνει -

(α) τις εργασίες, τις εξασφαλίσεις, όλα τα στοιχεία ενεργητικού ή περιουσιακά στοιχεία που ήταν εγγεγραμμένα στο όνομα ή ανήκαν ή κρατούνταν από την εξαγορασθείσα Τράπεζα αμέσως πριν από το χρόνο μεταβίβασης και όλα τα στοιχεία παθητικού της εξαγορασθείσας Τράπεζας αμέσως πριν από το χρόνο μεταβίβασης, όπως καθορίζονται στη σχετική συμφωνία μεταξύ εξαγορασθείσας Τράπεζας και αποκτώσας Τράπεζας, ή

(β) το κάλυμμα και τις υποχρεώσεις έναντι των πιστωτών καλύμματος κατά τα οριζόμενα στον περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμο του 2010∙

“στοιχεία παθητικού” περιλαμβάνει καθήκοντα, ευθύνες και υποχρεώσεις όπως καθορίζονται στη συμφωνία μεταβίβασης μεταξύ εξαγορασθείσας Τράπεζας και αποκτώσας Τράπεζας∙

“χρόνος μεταβίβασης” σημαίνει την καθορισθείσα ημερομηνία που προνοεί η μεταξύ της εξαγορασθείσας Τράπεζας και της αποκτώσας Τράπεζας συμφωνία για την εκτέλεση της μεταβίβασης των συναφών εργασιών, εξασφαλίσεων και γενικά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού από την εξαγορασθείσα Τράπεζα προς την αποκτώσα Τράπεζα.

(2) Οποιαδήποτε αναφορά, στον παρόντα Νόμο, σε οποιοδήποτε άλλο νόμο θα ερμηνεύεται ως αναφορά σε εκείνο το νόμο όπως εφαρμόζεται, επεκτείνεται ή τροποποιείται από οποιοδήποτε μεταγενέστερο νόμο.

Χρόνος μεταβίβασης

3.-(1) Η αποκτώσα Τράπεζα υποχρεούται να ειδοποιεί έγκαιρα τον έφορο, ο οποίος το συντομότερο δυνατό από το χρόνο μεταβίβασης ή από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου και με τη συγκατάθεση της Κεντρικής Τράπεζας, δημοσιεύει γνωστοποίηση αναφορικά με τη μεταβίβαση και το χρόνο μεταβίβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Η δημοσίευση της γνωστοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο (1) πιο πάνω θα αποτελεί τελεσίδικη μαρτυρία της μεταβίβασης και του χρόνου μεταβίβασης και φωτοτυπία ή άλλης μορφής αναπαραγωγή της σελίδας ή μέρους της σελίδας της Επίσημης Εφημερίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας που περιέχει την εν λόγω γνωστοποίηση πιστοποιημένη από το Γραμματέα της αποκτώσας Τράπεζας θα αποτελεί μαρτυρία της δημοσίευσης της γνωστοποίησης.

Μεταβίβαση των εργασιών και επιχείρησης της εξαγορασθείσας Τράπεζας

4. Με τη δημοσίευση της προνοούμενης στο άρθρο 3 πιο πάνω γνωστοποίησης, και ανεξάρτητα από τις πρόνοιες οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών περί του εναντίου, οι όροι του παρόντος Νόμου υπερισχύουν οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών και, κατά το χρόνο μεταβίβασης, οι μεταβιβαζόμενες εργασίες και η επιχείρηση της εξαγορασθείσας Τράπεζας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου μεταβιβάζονται προς και αποκτώνται από την αποκτώσα Τράπεζα.

Τραπεζικές εργασίες

5. Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των πιο πάνω προνοιών του παρόντος Νόμου, οι ακόλουθες ρυθμίσεις εφαρμόζονται σε σχέση με τις μεταβιβαζόμενες εργασίες και επιχείρηση της εξαγορασθείσας Τράπεζας:

(α) Οποιοσδήποτε λογαριασμός μεταξύ της εξαγορασθείσας Τράπεζας και των πελατών σε οποιοδήποτε γραφείο ή κατάστημα της μεταβιβάζεται ή θεωρείται ότι μεταβιβάστηκε στην αποκτώσα Τράπεζα κατά το χρόνο μεταβίβασης και καθίσταται από την ημέρα εκείνη λογαριασμός μεταξύ της αποκτώσας Τράπεζας και τέτοιων πελατών με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως και προηγουμένως. Οποιοσδήποτε καταθέτης της εξαγορασθείσας Τράπεζας, που τυχόν ενίσταται στη μεταφορά της κατάθεσης του στην αποκτώσα Τράπεζα, διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει είτε την παραμονή της κατάθεσης του στην εξαγορασθείσα Τράπεζα, αν αυτή συνεχίσει τη διεξαγωγή τραπεζικών εργασιών, είτε την άμεση αποπληρωμή της κατάθεσης του περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων τόκων. Προς τούτο η αποκτώσα Τράπεζα από κοινού με την εξαγορασθείσα Τράπεζα θα δίνουν εύλογη σε σχέση με το χρόνο μεταβίβασης προειδοποίηση προς τους καταθέτες της εξαγορασθείσας Τράπεζας.

(β) Η αποκτώσα Τράπεζα υποκαθιστά την εξαγορασθείσα Τράπεζα στα δικαιώματα της σε σχέση με και κατά τρόπο ώστε οποιαδήποτε εξασφάλιση που εκρατείτο από την εξαγορασθείσα Τράπεζα ως εξασφάλιση για την αποπληρωμή χρεών ή υποχρεώσεων (είτε παρόντων είτε μελλοντικών, συγκεκριμένων ή ενδεχομένων) οποιουδήποτε προσώπου θα μεταβιβάζεται ή θα θεωρείται ότι μεταβιβάστηκε προς την αποκτώσα Τράπεζα κατά το χρόνο μεταβίβασης ανεξάρτητα από τις πρόνοιες οποιουδήποτε άλλου νόμου και θα κρατείται και θα είναι στη διάθεση της αποκτώσας Τράπεζας ως εξασφάλιση για την αποπληρωμή τέτοιων χρεών και υποχρεώσεων προς την αποκτώσα Τράπεζα:

Νοείται ότι όταν η εξασφάλιση συνίσταται από μετρητά που έχουν δεσμευτεί σε λογαριασμό της εξαγορασθείσας Τράπεζας, ο κάτοχος του λογαριασμού διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την παραμονή των δεσμευμένων μετρητών του λογαριασμού αυτού στην εξαγορασθείσα Τράπεζα, νοουμένου ότι αυτή συνεχίσει τις τραπεζικές της εργασίες και εφόσον ο κάτοχος παράσχει ισόποση εξασφάλιση αποδεκτή από την αποκτώσα Τράπεζα.

(γ) Η αποκτώσα Τράπεζα, σε σχέση με οποιαδήποτε εξασφάλιση που μεταβιβάζεται ή θεωρείται ότι μεταβιβάζεται προς την ίδια σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και σε σχέση με τις χρηματικές υποχρεώσεις που εξασφαλίζονται σύμφωνα με τις εν λόγω πρόνοιες, απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα και προτεραιότητες και υπόκειται στις ίδιες υποχρεώσεις όπως και η εξαγορασθείσα Τράπεζα.

(δ) Η φύλαξη οποιουδήποτε εγγράφου, αγαθών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που κρατούνταν από την εξαγορασθείσα Τράπεζα εκ μέρους οποιουδήποτε προσώπου θα μεταβιβάζεται ή θα θεωρείται ότι μεταβιβάστηκε προς την αποκτώσα Τράπεζα κατά το χρόνο μεταβίβασης μαζί με όλα τα συναφή δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Αγωγές κτλ. δε θα διακόπτονται

6. Οποιαδήποτε αγωγή, διαιτησία ή διαδικασία και οποιοδήποτε αγώγιμο δικαίωμα που κατά το χρόνο μεταβίβασης εκκρεμεί ή υφίσταται υπό ή εναντίον ή προς όφελος της εξαγορασθείσας Τράπεζας δε θα τερματίζεται ούτε θα διακόπτεται ούτε θα επηρεάζεται με οποιοδήποτε τρόπο δυσμενώς λόγω των προνοιών του παρόντος Νόμου, αλλά θα μπορεί να καταχωρείται ή να συνεχίζεται ή να εκτελείται υπό ή εναντίον ή προς όφελος της αποκτώσας Τράπεζας, όπως ίσχυε πριν από το χρόνο μεταβίβασης για την εξαγορασθείσα Τράπεζα.

Έγγραφα κτλ. παραμένουν ως αποδεικτικά στοιχεία

7. Όλα τα έγγραφα, αρχεία και παραδοχές που θα αποτελούσαν αποδεικτικά στοιχεία σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα υπέρ ή εναντίον της εξαγορασθείσας Τράπεζας - αν δεν εθεσπίζετο ο παρών Νόμος - κατά και μετά το χρόνο μεταβίβασης θα γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία υπέρ ή εναντίον της αποκτώσας Τράπεζας, όπως και προηγουμένως.

Εφαρμογή του “Bankers’ Books Evidence Act” 1879

8.-(1) Ανεξάρτητα από τη μεταβίβαση των εργασιών και της επιχείρησης της εξαγορασθείσας Τράπεζας προς την αποκτώσα Τράπεζα σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου οι πρόνοιες του “Bankers’ Books Evidence Act”, του 1879 θα συνεχίσουν να τυγχάνουν εφαρμογής σε σχέση με τα βιβλία της εξαγορασθείσας Τράπεζας που μεταβιβάζονται προς την αποκτώσα Τράπεζα και σε σχέση με οποιεσδήποτε καταχωρήσεις έγιναν στα βιβλία εκείνα μέχρι το χρόνο μεταβίβασης.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου “βιβλία” περιλαμβάνουν καθολικά, ημερήσιες καταστάσεις, καταστάσεις μετρητών, λογιστικά βιβλία και όλα τα άλλα βιβλία και αρχεία που εχρησιμοποιούντο στη συνήθη πορεία των εργασιών της εξαγορασθείσας Τράπεζας μέχρι το χρόνο μεταβίβασης.

Eφαρμογή Νόμων και Εγγράφων

9.-(1) Τηρουμένων των προνοιών του παρόντος άρθρου, όπου-

(α) Οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία πλην του παρόντος Νόμου· ή

(β) οποιοδήποτε έγγραφο,

οποτεδήποτε και αν έγινε ή εκτελέστηκε, περιέχει ή εξυπακούει οποιαδήποτε αναφορά, στην εξαγορασθείσα Τράπεζα, τέτοια αναφορά, για σκοπούς των προνοιών του παρόντος Νόμου, θα διαβάζεται, ερμηνεύεται και θα ισχύει ως αναφορά στην αποκτώσα Τράπεζα, κατά και μετά το χρόνο μεταβίβασης, εκτός όπου το σχετικό κείμενο απαιτεί διαφορετικά.

(2) Οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου δεν εξαιρούν την αποκτώσα Τράπεζα από τις πρόνοιες οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας σε σχέση με εταιρείες που διεξάγουν τραπεζικές εργασίες.

Έναρξη της ισχύος του Νόμου

10. Οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 1996.