Εφαρμογή του “Bankers’ Books Evidence Act” 1879

8.-(1) Ανεξάρτητα από τη μεταβίβαση των εργασιών και της επιχείρησης της εξαγορασθείσας Τράπεζας προς την αποκτώσα Τράπεζα σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου οι πρόνοιες του “Bankers’ Books Evidence Act”, του 1879 θα συνεχίσουν να τυγχάνουν εφαρμογής σε σχέση με τα βιβλία της εξαγορασθείσας Τράπεζας που μεταβιβάζονται προς την αποκτώσα Τράπεζα και σε σχέση με οποιεσδήποτε καταχωρήσεις έγιναν στα βιβλία εκείνα μέχρι το χρόνο μεταβίβασης.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου “βιβλία” περιλαμβάνουν καθολικά, ημερήσιες καταστάσεις, καταστάσεις μετρητών, λογιστικά βιβλία και όλα τα άλλα βιβλία και αρχεία που εχρησιμοποιούντο στη συνήθη πορεία των εργασιών της εξαγορασθείσας Τράπεζας μέχρι το χρόνο μεταβίβασης.