Έναρξη της ισχύος του Νόμου

10. Οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 1996.