Χρόνος μεταβίβασης

3.-(1) Η αποκτώσα Τράπεζα υποχρεούται να ειδοποιεί έγκαιρα τον έφορο, ο οποίος το συντομότερο δυνατό από το χρόνο μεταβίβασης ή από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου και με τη συγκατάθεση της Κεντρικής Τράπεζας, δημοσιεύει γνωστοποίηση αναφορικά με τη μεταβίβαση και το χρόνο μεταβίβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Η δημοσίευση της γνωστοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο (1) πιο πάνω θα αποτελεί τελεσίδικη μαρτυρία της μεταβίβασης και του χρόνου μεταβίβασης και φωτοτυπία ή άλλης μορφής αναπαραγωγή της σελίδας ή μέρους της σελίδας της Επίσημης Εφημερίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας που περιέχει την εν λόγω γνωστοποίηση πιστοποιημένη από το Γραμματέα της αποκτώσας Τράπεζας θα αποτελεί μαρτυρία της δημοσίευσης της γνωστοποίησης.