Μεταβίβαση των εργασιών και επιχείρησης της εξαγορασθείσας Τράπεζας

4. Με τη δημοσίευση της προνοούμενης στο άρθρο 3 πιο πάνω γνωστοποίησης, και ανεξάρτητα από τις πρόνοιες οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών περί του εναντίου, οι όροι του παρόντος Νόμου υπερισχύουν οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών και, κατά το χρόνο μεταβίβασης, οι μεταβιβαζόμενες εργασίες και η επιχείρηση της εξαγορασθείσας Τράπεζας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου μεταβιβάζονται προς και αποκτώνται από την αποκτώσα Τράπεζα.