Τραπεζικές εργασίες

5. Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των πιο πάνω προνοιών του παρόντος Νόμου, οι ακόλουθες ρυθμίσεις εφαρμόζονται σε σχέση με τις μεταβιβαζόμενες εργασίες της εξαγορασθείσας Τράπεζας:

(α) Οποιοσδήποτε λογαριασμός μεταξύ της εξαγορασθείσας Τράπεζας και των πελατών σε οποιοδήποτε γραφείο ή κατάστημα της μεταβιβάζεται ή θεωρείται ότι μεταβιβάστηκε στην αποκτώσα Τράπεζα κατά το χρόνο μεταβίβασης και καθίσταται από την ημέρα εκείνη λογαριασμός μεταξύ της αποκτώσας Τράπεζας και τέτοιων πελατών με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως και προηγουμένως. Οποιοσδήποτε καταθέτης της εξαγορασθείσας Τράπεζας, που τυχόν ενίσταται στη μεταφορά της κατάθεσης του στην αποκτώσα Τράπεζα, διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει είτε την παραμονή της κατάθεσης του στην εξαγορασθείσα Τράπεζα, αν αυτή συνεχίσει τη διεξαγωγή τραπεζικών εργασιών, είτε την άμεση αποπληρωμή της κατάθεσης του περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων τόκων. Προς τούτο η αποκτώσα Τράπεζα από κοινού με την εξαγορασθείσα Τράπεζα θα δίνουν εύλογη σε σχέση με το χρόνο μεταβίβασης προειδοποίηση προς τους καταθέτες της εξαγορασθείσας Τράπεζας.

(β) Η αποκτώσα Τράπεζα υποκαθιστά την εξαγορασθείσα Τράπεζα στα δικαιώματα της σε σχέση με και κατά τρόπο ώστε οποιαδήποτε εξασφάλιση που εκρατείτο από την εξαγορασθείσα Τράπεζα ως εξασφάλιση για την αποπληρωμή χρεών ή υποχρεώσεων (είτε παρόντων είτε μελλοντικών, συγκεκριμένων ή ενδεχομένων) οποιουδήποτε προσώπου θα μεταβιβάζεται ή θα θεωρείται ότι μεταβιβάστηκε προς την αποκτώσα Τράπεζα κατά το χρόνο μεταβίβασης ανεξάρτητα από τις πρόνοιες οποιουδήποτε άλλου νόμου και θα κρατείται και θα είναι στη διάθεση της αποκτώσας Τράπεζας ως εξασφάλιση για την αποπληρωμή τέτοιων χρεών και υποχρεώσεων προς την αποκτώσα Τράπεζα.

(γ) Η αποκτώσα Τράπεζα, σε σχέση με οποιαδήποτε εξασφάλιση που μεταβιβάζεται ή θεωρείται ότι μεταβιβάζεται προς την ίδια σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και σε σχέση με τις χρηματικές υποχρεώσεις που εξασφαλίζονται σύμφωνα με τις εν λόγω πρόνοιες, απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα και προτεραιότητες και υπόκειται στις ίδιες υποχρεώσεις όπως και η εξαγορασθείσα Τράπεζα.

(δ) Η φύλαξη οποιουδήποτε εγγράφου, αγαθών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που κρατούνταν από την εξαγορασθείσα Τράπεζα εκ μέρους οποιουδήποτε προσώπου θα μεταβιβάζεται ή θα θεωρείται ότι μεταβιβάστηκε προς την αποκτώσα Τράπεζα κατά το χρόνο μεταβίβασης μαζί με όλα τα συναφή δικαιώματα και υποχρεώσεις.