Προοίμιο

(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—

«Οδηγία 88/599/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1988 σχετικά με τυποποιημένες διαδικασίες ελέγχου για την εφαρμογή του Κανονισμού αρ. 3820/85 για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και του Κανονισμού αρ. 3821/85 σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών» (EE L 325 της 29.11.1988, σ. 55), και

(β) για σκοπούς εφαρμογής με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—

(i) «Κανονισμός (ΕΟΚ) 3820/85 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1985 για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών» (EE L 370 της 31.12.85, σ. 1), και

(ii) «Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 2135/98 του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 1998 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 3821/85 σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και της Οδηγίας 88/549/ΕΟΚ όσο αφορά την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΟΚ) αρ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αρ. 3821/85» (EE L 274 της 9.10.1998, σ. 1),

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: