Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης Οδηγών Νόμος του 2002.