Εξουσιοδότηση λειτουργών

12. Ο Υπουργός δύναται, με γνωστοποίησή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εξουσιοδοτήσει κατάλληλο πρόσωπο ή πρόσωπα της Εντεταλμένης Υπηρεσίας για να ενεργούν ως εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.