Στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα υπηρεσίας

11.—(1) Το πρόγραμμα υπηρεσίας που προβλέπεται στο εδάφιο (2) τον άρθρου 8 πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία, για ελάχιστη περίοδο που να καλύπτει την τρέχουσα εβδομάδα, την προηγούμενη καθώς και την επόμενη αυτής:

(α) Το όνομα και τη βάση του οδηγού·

(β) το προκαθορισμένο ωράριο για τις διάφορες περιόδους οδήγησης·

(γ) άλλες περιόδους εργασίας-

(δ) περιόδους που είναι διαθέσιμος για εργασία·

(ε) υπογραφή από τον προϊστάμενο της επιχειρήσεως ή από τον εκπρόσωπο του.

(2) Κάθε οδηγός που εκτελεί υπηρεσία η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (1) φέρει μαζί του απόσπασμα του προγράμματος υπηρεσίας και αντίγραφο του πίνακα δρομολογίων.

(3) Η επιχείρηση που εργοδοτεί τον εν λόγω οδηγό φυλάσσει το πρόγραμμα υπηρεσίας για τρεις μήνες τουλάχιστον αφού λήξει η περίοδος που καλύπτει το πρόγραμμα και χορηγεί απόσπασμα του προγράμματος στον οδηγό που θα το ζητήσει.