Παρακώλυση εξουσιοδοτημένου λειτουργού και αστυνομικού

14.—(1) Πρόσωπο το οποίο-

(α) Εσκεμμένα παρακωλύει αστυνομικό ή εξουσιοδοτημένο λειτουργό να ενεργήσει σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο· ή

(β) εσκεμμένα παραλείπει να συμμορφωθεί σε οποιαδήποτε απαίτηση που επιβάλλεται σ' αυτό από αστυνομικό ή εξουσιοδοτημένο λειτουργό, δυνάμει οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου· ή

(γ) χωρίς εύλογη αιτία, παραλείπει να παράσχει σε αστυνομικό ή εξουσιοδοτημένο λειτουργό οποιαδήποτε άλλη βοήθεια ή πληροφορία, την οποία εύλογα ήθελε ζητήσει ο εν λόγω λειτουργός προς το σκοπό εκπλήρωσης των καθηκόντων του, δυνάμει του παρόντος Νόμου· ή

(δ) παρέχοντας οποιαδήποτε πληροφορία προβαίνει εν γνώση του σε ανακριβή δήλωση,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.