Κανονισμοί

17. Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, χωρίς αυτό να αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.