Κατάρτιση χωριστού εκλογικού καταλόγου για τους εκτοπισθέντες εκλογείς

107. Η Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών, επιπρόσθετα από την κατάρτιση του εκλογικού καταλόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού, συντάσσει χωριστούς εκλογικούς καταλόγους για τους διαμένοντες σε κάθε εκλογική περιφέρεια εκτοπισθέντες εκλογείς:

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «εκλογέας» περιλαμβάνει και πρόσωπα τα οποία αποκτούν τα υπό του Νόμου απαιτούμενα προσόντα και των οποίων ο πατέρας είναι εκτοπισθείς.