Κατάρτιση χωριστού εκλογικού καταλόγου για τους εκτοπισθέντες εκλογείς

107. Το Τμήμα, επιπρόσθετα από την κατάρτιση του εκλογικού καταλόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού, συντάσσει χωριστούς εκλογικούς καταλόγους για τους διαμένοντες σε κάθε εκλογική περιφέρεια εκτοπισθέντες εκλογείς:

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «εκλογέας» περιλαμβάνει και πρόσωπα τα οποία αποκτούν τα υπό του Νόμου απαιτούμενα προσόντα και των οποίων ο πατέρας είναι εκτοπισθείς.