Ετοιμασία εκλογικών καταλόγων

95.—(1) Η επιμέλεια της κατάρτισης και αναθεώρησης του εκλογικού καταλόγου ανήκει στον Υπουργό.

(2) Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης έχει αρμοδιότητα για τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τη μέριμνα για τη σύνταξη του εκλογικού καταλόγου και περιοδική αναθεώρησή του·

(β) την κατάρτιση, μηχανογράφηση, εκτύπωση και διάθεση του εκλογικού καταλόγου· και

(γ) τη χορήγηση εκλογικών βιβλιαρίων.

(3) Στο Γραφείο του Επάρχου κάθε επαρχίας λειτουργεί υπηρεσία εκλογικού καταλόγου η οποία έχει αρμοδιότητα να συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία για τη σύνταξη, κατάρτιση, μηχανογράφηση και περιοδική αναθεώρηση του εκλογικού καταλόγου της εκλογικής περιφέρειας και για τη χορήγηση εκλογικών βιβλιαρίων.

(4) Σε κάθε εκλογέα εγγεγραμμένο στον εκλογικό κατάλογο χορηγείται εκλογικό βιβλιάριο το οποίο εκδίδεται από την Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών και/ή από την Υπηρεσία Εκλογικού Καταλόγου που λειτουργεί στα Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων. Ο τύπος και η μορφή του εκλογικού βιβλιαρίου καθορίζεται με Κανονισμούς.