Διαίρεση εκλογικού καταλόγου κατά δήμους, κοινότητες και ενορίες

96.—(1) Σε κάθε εκλογική περιφέρεια ο εκλογικός κατάλογος καταρτίζεται για κάθε δήμο, ή κοινότητα και όταν ο δήμος, ή η κοινότητα αποτελούνται από περισσότερες από μια ενορίες, για κάθε ενορία αυτών.

(2) Οι καταχωρήσεις στον εκλογικό κατάλογο, μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου, θεωρούνται ότι είναι ακριβείς.

(3) Κάθε κατάλογος που καταρτίστηκε δυνάμει του εδαφίου (1) αποστέλλεται το ταχύτερο δυνατό στο Τμήμα, η οποία προβαίνει αμέσως στην κατάρτιση του εκλογικού καταλόγου κατά τον καθορισμένο τρόπο και τύπο.

(4) Ο εκλογικός κατάλογος περιέχει τον αριθμό του εκλογικού βιβλιαρίου, το επώνυμο, το όνομα, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας, την ημερομηνία γεννήσεως και την πλήρη διεύθυνση της κατοικίας του εκλογέα, την κοινότητα στην οποία ανήκει, δηλ. την ελληνική ή τουρκική κοινότητα, το όνομα και επώνυμο του πατέρα του και τον αριθμό και την ημερομηνία του Στρατιωτικού Μητρώου, αν ο εκλογέας υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά, και οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει ένδειξη αν ο εκλογέας είναι εκτοπισθείς, και σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να αναγράφεται το κατεχόμενο μέρος, δηλ. από ποια εκλογική περιφέρεια, δήμο ή κοινότητα και από ποια ενορία του κατεχόμενου δήμου ή της κατεχόμενης κοινότητας προέρχεται ο εκλογέας.

(5) Ο εκλογικός κατάλογος που καταρτίζεται με αυτόν τον τρόπο, όπως θα ήθελε αναθεωρηθεί δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού, θα είναι ο εκλογικός κατάλογος με βάση τον οποίο θα διεξάγεται οποιαδήποτε εκλογή έστω και αν η εκλογή αυτή θα ήθελε διεξαχθεί χωριστά λόγω διαμονής εκτοπισθέντων σε οποιαδήποτε κοινότητα.