Εκλογικός κατάλογος με βάση τον οποίο διεξάγονται οι εκλογές

102. Κάθε εκλογικός κατάλογος που καταρτίστηκε ή ετοιμάστηκε δυνάμει του Νόμου αυτού θα είναι ο εκλογικός κατάλογος βάσει του οποίου θα διεξάγεται εκλογή δυνάμει του Νόμου, και καμιά ένσταση δύναται να υποβληθεί κατ' αυτού.