Μηχανογράφηση εκλογικού καταλόγου

101.—(1) Όταν συμπληρωθεί ο εκλογικός κατάλογος με τις αναγκαίες εγγραφές και διαγραφές όπως προνοείται στο Νόμο αυτό, ο Έπαρχος φροντίζει για την άμεση μηχανογράφηση του συμπληρωματικού εκλογικού καταλόγου για την οικεία εκλογική περιφέρεια.

(2) Το Τμήμα προβαίνει, το ταχύτερο δυνατό, στην κατάρτιση και μηχανογράφηση του εκλογικού καταλόγου όλων των Εκλογικών Περιφερειών, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από τους Επάρχους και μεριμνά για τη χορήγηση στους εγγεγραμμένους εκλογείς εκλογικού βιβλιαρίου από τους Επάρχους κατά τον καθορισμένο τύπο.

(3) Ο Έπαρχος προβαίνει στην ετοιμασία συμπληρωματικού εκλογικού καταλόγου τη 2α Ιανουαρίου, τη 2α Απριλίου, τη 2α Ιουλίου και τη 2α Οκτωβρίου κάθε χρόνου, η συμπλήρωση δε αυτή γίνεται αφού ληφθούν υπόψη τα εκλογικά προσόντα που καθορίζονται στο άρθρο 92 του Νόμου αυτού και οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά την αμέσως προηγούμενη τριμηνία, αντίστοιχα, δυνάμει των εδαφίων (3), (5) και (6) του άρθρου 97 του Νόμου αυτού.

(4) Αμέσως μετά την ετοιμασία αυτή ο Έπαρχος εφαρμόζει, τηρουμένων των αναλογιών, τη διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 98, 99 και 101 του Νόμου αυτού.

(5) Με τη συμπλήρωση της πιο πάνω διαδικασίας, ο Έπαρχος φροντίζει για την άμεση μηχανογράφηση του συμπληρωματικού εκλογικού καταλόγου και διαβιβάζει χωρίς χρονοτριβή τα απαιτούμενα στοιχεία, στο Τμήμα, το οποίο προβαίνει στην ενσωμάτωσή τους στο μόνιμο εκλογικό κατάλογο.

(6) Η καταχώρηση του ονόματος προσώπου ως εκλογέα στον εκλογικό κατάλογο αποτελεί πλήρη απόδειξη της ιδιότητάς του αυτής και, νοουμένου ότι κατέχει το εκλογικό του βιβλιάριο ή το δελτίο ταυτότητάς του, παρέχει σ' αυτόν το δικαίωμα να ψηφίσει σε οποιαδήποτε εκλογή.

(7) Για τους σκοπούς κατάρτισης του εκλογικού καταλόγου ή ετοιμασίας συμπληρωματικού εκλογικού καταλόγου, η αμέσως προηγούμενη της κατάρτισης ή ετοιμασίας 1η Ιανουαρίου, 1η Απριλίου, 1η Ιουλίου ή 1η Οκτωβρίου του ίδιου χρόνου, ανάλογα με την περίπτωση, θα θεωρείται ως η ημερομηνία αποκτήσεως εκλογικών προσόντων, σε περίπτωση δε εκλογής που προκηρύσσεται ή ορίζεται μέσα σε οποιαδήποτε τριμηνία οποιουδήποτε χρόνου ο εκλογικός κατάλογος ο οποίος βρίσκεται σε ισχύ την πρώτη μέρα της τριμηνίας ενσωματώθηκε στον κατάλογο αυτό τουλάχιστο δεκαπέντε, μέρες πριν από την εκλογή αυτή, θα θεωρείται ως ο εκλογικός κατάλογος με βάση τον οποίο θα διεξαχθεί η εκλογή.

(8) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 97 του Νόμου αυτού, αναφορικά με τη διαμονή οποιουδήποτε προσώπου προς απόκτηση των εκλογικών προσόντων, σε περίπτωση εκλογής η οποία προκηρύσσεται ή ορίζεται μέσα σε οποιαδήποτε τριμηνία οποιουδήποτε χρόνου, το πρόσωπο αυτό, ανεξάρτητα από αλλαγή διαμονής, θα θεωρείται ότι είναι έγκυρα εγγεγραμμένο, αναφορικά με τη διαμονή του, στον εκλογικό κατάλογο ο οποίος βρίσκεται σε ισχύ την πρώτη μέρα της τριμηνίας αυτής, μαζί με οποιοδήποτε συμπληρωματικό εκλογικό κατάλογο ο οποίος ενσωματώθηκε στον κατάλογο αυτό, τουλάχιστο δεκαπέντε μέρες πριν από την εκλογή αυτή:

Νοείται ότι κατά την ετοιμασία από τον Έπαρχο του αμέσως επόμενου της αλλαγής της διαμονής αυτής συμπληρωματικού εκλογικού καταλόγου δυνάμει του εδαφίου (3), το εν λόγω πρόσωπο, ανεξάρτητα από την περίοδο διαμονής, θα θεωρείται ότι έχει το εκλογικό προσόν το οποίο έχει σχέση με τη διαμονή και θα εγγράφεται στο μέρος του εκλογικού καταλόγου το οποίο αναφέρεται στο δήμο ή την κοινότητα, ανάλογα με την περίπτωση, όπου είχε τη μακρύτερη διαμονή του μέσα στην εξαμηνία η οποία αμέσως προηγείται του εν λόγω συμπληρωματικού εκλογικού καταλόγου.

(9)(α) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου η ετοιμασία συμπληρωματικού εκλογικού καταλόγου περιλαμβάνει την εγγραφή εκλογέα στον εκλογικό κατάλογο, διαγραφή εκλογέα απ' αυτόν και κάθε διόρθωση σ' αυτόν σχετικά με εκλογέα.

(β) Στα εδάφια (7) και (8) του παρόντος άρθρου «πρώτη ημέρα της τριμηνίας» σημαίνει την 1η Ιανουαρίου, την 1η Απριλίου, την 1η Ιουλίου ή την 1η Οκτωβρίου, ανάλογα με την περίπτωση, η οποία περιλαμβάνεται στην τριμηνία·«τριμηνία» σημαίνει την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Μαρτίου, αμφοτέρων των ημερομηνιών περιλαμβανομένων, από 1ης Απριλίου μέχρι 30ής Ιουνίου, αμφοτέρων των ημερομηνιών περιλαμβανομένων, από 1ης Ιουλίου μέχρι 30ής Σεπτεμβρίου, αμφοτέρων των ημερομηνιών περιλαμβανομένων, ή από 1ης Οκτωβρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου, αμφοτέρων των ημερομηνιών περιλαμβανομένων, κάθε χρόνου.